ПРАВИЛА PVTS 
 BENISH GPS 

Правила PVTS

ЗАВАНТАЖИТИ ДОГОВІР

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС» (надалі за текстом - Компанія), керуючись чинним законодавством України, пропонує можливість отримувати послуги користувачам Системи Porsche Vehicle Tracking System (надалі за текстом - Послуги), для чого публікує Правила надання послуг користувачам Системи Porsche Vehicle Tracking System. Наведені нижче Правила є публічною пропозицією (офертою), яка адресована невизначеному колу осіб та має силу договору (надалі за текстом – Правила та/або Договір).

1. ТЕРМІНИ

1.1. Для цілей, передбачених цими Правилами, використовуються такі терміни і їх визначення:

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Клієнтом оферти (пропозиції Компанії укласти Договір на запропонованих умовах) шляхом підписання Клієнтом Анкети-заяви про приєднання до Правил надання послуг користувачам Системи Porsche Vehicle Tracking System на отримання послуг на викладених у цьому Договорі умовах.

Активний стан - статус справної Системи, коли включені передбачені конфігурацією Системи функції.

Активація Системи і Клієнта - необхідна операція, що включає в себе:

- Програмування Системи і переведення її в активний стан;

- Реєстрацію в ліцензійному програмному забезпеченні Компанії даних про транспортний засіб та особистих даних Клієнта, зазначених в Анкеті-заяві Клієнта.

Анкета-заява про приєднання до Правил надання послуг користувачам Системи Porsche Vehicle Tracking System (Анкета-заява) – звернення Клієнта до Компанії про надання послуг на умовах Правил, що містить персональні дані Клієнта, а також інформацію про транспортний засіб.

Диспетчерський центр – структурний підрозділ Компанії, що працює 24 години на добу 7 днів на тиждень 365 (366) днів на рік і що здійснює прийом, передачу, запис і архівацію (збереження) повідомлень, а також інформує Клієнта або спеціальні служби в залежності від характеру отриманих повідомлень на умовах цього Договору.

Довірена особа - третя особа, вказана Клієнтом Анкеті-заяві або за допомогою дзвінка в Диспетчерський центр Компанії, яка має рівні з Клієнтом права на надання послуг, передбачених Договором та обраним Клієнтом пакетом послуг за умови її ідентифікації.

Компанія - ТОВ «БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС», що є юридичною особою, створеною згідно із законодавством України, що здійснює діяльність по наданню клієнтам Послуг.

Контрольні питання - 2 питання і відповіді, які використовуються для ідентифікації Клієнта в процесі надання Послуг.

Клієнт – фізична особа або юридична особа, користувач Системи Porsche Vehicle Tracking System, що приєднався до цього Договору.

Критична подія - інформація, передана Системою в ліцензійне програмне забезпечення, що вказує про порушення штатного режиму роботи.

Ліцензійне програмне забезпечення - комплекс спеціалізованих програм для електронних обчислювальних машин, що є складовою частиною; призначений для надання користувачам ліцензійного програмного забезпечення можливостей отримувати, обробляти і використовувати інформацію про місцезнаходження транспортного засобу і поточний стан окремих елементів транспортного засобу, здійснювати дистанційний контроль і управління станом окремих елементів транспортного засобу, а також забезпечувати організацію охоронних і сервісних заходів, встановлене на серверній інфраструктурі Компанії.

Оператор мобільного зв'язку - оператор, що надає послуги мобільного зв'язку в стандарті GSM.

Оферта – пропозиція Компанії укласти Договір на запропонованих умовах, адресована невизначеному колу осіб. 

Офіційний сайт - інтернет-ресурс Компанії з доменним ім’ям: http://benishgps.com.

Пакет послуг - комплекс інформаційних послуг, що надаються Клієнту відповідно до Розділу 4 цих Правил.

Персональні дані Клієнта – сукупність відомостей, що необхідні для надання Послуг, за якими Клієнт може бути ідентифікований.

Плата за послуги/вартість Пакету послуг – фіксований платіж, який встановлюється Компанією для Клієнта за користування Послугами, згідно з обраним Клієнтом Пакетом послуг, що надаються Клієнту протягом Розрахункового періоду.

Посібник з експлуатації - брошура, що містить клієнтську документацію, інформацію з експлуатації Системи, що видається Клієнту після укладення Договору.

Послуги, що надаються користувачам Системи Porsche Vehicle Tracking System (Послуги) - послуги, що надаються Клієнту в межах обраного ним Пакету послуг.

Правила надання послуг користувачам Системи Porsche Vehicle Tracking System (Правила) - розміщена в на Офіційному сайті публічна оферта, яка є договором на надання послуг та містить усі істотні умови такого договору, зокрема: перелік та умови надання послуг, вартість послуг та порядок розрахунків, права та обов’язки Сторін.

Рахунок – розрахунковий документ, де зазначено суму платежу за Послуги в рамках Пакету послуг згідно з діючими Тарифами Компанії.

Режим стеження - процедура реагування, що запускається оператором Диспетчерського центру, яка включає в себе отримання координат (стеження) транспортного засобу кожні 30 секунд з моменту запуску процедури, а також блокування двигуна транспортного засобу після виключення запалення.

Розрахунковий період надання послуг (Розрахунковий період) - 1 (один) календарний рік.

Сигнал тривоги - інформація, передана Системою в ліцензійне програмне забезпечення і вказує на спробу несанкціонованого заволодіння транспортним засобом Клієнта.

Система PVTS - Porsche Vehicle Tracking System  (Система) - супутниковий протиугінний комплекс, що складається з обладнання та інших протиугінних пристроїв, залежно від комплектації, що дозволяє отримувати інформацію про місцезнаходження транспортного засобу і поточний стан окремих елементів транспортного засобу, а також здійснювати дистанційний контроль і управління станом окремих елементів транспортного засобу.

Спеціальні служби - правоохоронні органи, а також інші організації, що взаємодіють діють в рамках Договору з Компанією.

Транспортний засіб - транспортний засіб, на якому встановлена ​​Система, і дані про який внесені в Анкету-заяву.

Центр клієнтської та дилерської підтримки - структурний підрозділ Компанії та / або сторонньої організації, що працює в режимі пн.-пт. з 9.00 по 18.00, що надає дистанційну підтримку Клієнтам з питань роботи обладнання.

1.2. Всі інші питання, які випливають з відносин між Компанією та Клієнтом і не врегульовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

2. ПРЕДМЕТ І СКЛАД ДОГОВОРУ

2.1. Компанія надає комплекс інформаційних послуг користувачам Системи Porsche Vehicle Tracking System, згідно Пакету послуг, представлених у Розділі 4 цих Правил.

2.2. Невід’ємними частинами цього Договору є: Анкета-заява Клієнта про приєднання до послуг, Тарифи, Керівництво з експлуатації.


3. ЗОНА ОБСЛУГОВУВАННЯ

3.1. Послуги надаються Клієнту з моменту активації Системи і Клієнта 24 години на добу 7 днів на тиждень 365 (366) днів на рік, включаючи загальнодержавні святкові дні, на території України (крім території Автономної Республіки Крим, а також територій на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження на момент надання послуг Клієнту) та Європи при знаходженні транспортного засобу в зоні впевненого прийому сигналу GSM, роботи системи GPS, а також реєстрації Системи в мережі GSM на території місцезнаходження транспортного засобу.

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГ.

ПАКЕТИ ПОСЛУГ

4.1. Договір про надання послуг між Клієнтом і Компанією укладається шляхом акцептування оферти Компанії. Сторони домовилися, що підписання Клієнтом Анкети-заяви про приєднання до Правил надання послуг користувачам Системи Porsche Vehicle Tracking System (надалі – Анкети-заяви) в присутності працівника Компанії за формою наведеною на Офіційному сайті є повним, беззаперечним і явно вираженим Акцептом Клієнтом дійсної оферти Компанії. Акцепт свідчить про те, що Клієнт отримав інформацію про Послуги, ознайомлений з цими Правилами, Тарифами, вони йому зрозумілі і він зобов’язується їх виконувати.

4.2. Анкета-заява містить відомості про особу Клієнта та транспортний засіб щодо якого надаватимуться Послуги та є невід’ємною частиною Договору.

4.3. Під час підписання Анкети-заяви Клієнт повинен надати Компанії наступні документи та відомості:

4.3.1. Якщо Клієнт є фізичною особою – резидентом:

- діючий паспорт громадянина України;

- документи, що підтверджують право власності/володіння на транспортний засіб Клієнта;

- поштову адресу для отримання кореспонденції;

- відомості про контактний телефон;

- контактну електронну адресу.

4.3.2. Якщо Клієнт є фізичною особою – нерезидентом:

- діючий паспорт громадянина іноземної держави;

- посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні (за наявності);

- документи, що пітверджують право власності/володіння на транспортний засіб Клієнта;

- поштову адресу для отримання кореспонденції;

- відомості про контактний телефон;

- контактну електронну адресу. 

4.3.3. Якщо Клієнт є юридичною особою-резидентом:

- копія витягу (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських організацій;

- копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість (у випадку наявності);

- копія витягу свідоцтва про сплату єдиного податку (якщо є платником єдиного податку);

- копія рішення вищого органу юридичної особи про призначення керівника на посаду;

- довіреність, видана керівником, де зазначається право особи на укладення Договору про надання послуг (також пред’являється паспорт особи);

- документи, що підтверджують право власності/володіння на транспортний засіб Клієнта;

- поштову адресу для отримання кореспонденції;

- відомості про контактний телефон;

- контактну електронну адресу. 

4.3.4. Якщо Клієнт є юридичною особою – нерезидентом:

договір про надання послуг з іноземними юридичними особами може укладатись тільки при наявності у них в Україні офіційного представництва або дочірнього підприємства. Представництво (дочірнє підприємство) повинно надати всі документи для юридичної особи, зазначені у п. 4.3.3. цих Правил. Закордонні дипломатичні представництва (посольства, консульства), представництва міжнародних організацій, які мають дипломатичний статус надають копію листа про акредитацію в Міністерстві закордонних справ України та документ, що посвідчує повноваження особи на укладання Договору.

4.4. Сторони домовилися, що всі документи та відомості вказані у п.п. 4.3. Правил є обов’язковими. Ненадання таких документів та відомостей, а також надання їх не в повному обсязі або невірне їх надання з вини Клієнта тягне за собою відмову у наданні Компанією Послуг, передбачених цими Правилами.  Клієнт підтверджує і гарантує, що він є законним власником транспортного засобу або розпоряджається транспортним засобом на законних підставах.

4.5. Договір між Клієнтом і Компанією може укладатися шляхом складання документа підписаного обома Сторонами у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. Такий документ міститиме усі істотні умови надання Послуг, викладені в цих Правилах і матиме силу Договору.

4.6. Підключення до Послуг можливе за умови наявності встановленого обладнання на транспортному засобі Клієнта, що відповідає за надання Послуг. Обладнання встановлюється на сервісному центрі офіційного дилера Porsche.

4.7. Послуги надаються Клієнту за наступних умов:

- наявності підключеного обладнання, що відповідає за надання Послуг на транспортному засобі Клієнта;

- підписання Клієнтом Анкети-заяви;

- перевірки Компанією відомостей від Клієнта, що необхідні для надання Послуг;

- активації Системи і Клієнта;

- здійснення Клієнтом попередньої оплати за Послуги згідно Розділу 6 цих Правил.

4.8. При укладенні Договору Клієнт має право обрати і замовити один із запропонованих Компанією Пакетів послуг. Вартість Пакету послуг вказана в чинних Тарифах Компанії, що є невід’ємною частиною цього Договору.

4.9. Під час укладення Договору Клієнтом може бути підключений Пакет послуг Safety Services + Security Services. Згідно підключеного Пакету Клієнту надаються наступні послуги:

- Послуги з реагування на сигнали тривоги, що надходять від Системи;

- Послуги з дистанційного контролю над транспортним засобом;

 - Послуги із забезпечення можливості спостереження за транспортним засобом;

- Послуги з реагування при виникненні ДТП. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Права Компанії:

5.1.1. Перевіряти наданi Клієнтом документи та відомості вказані у п. 4.3. Правил, а також виконання Клієнтом умов Договору.

5.1.2. Призупинити надання Послуг Клієнту, якщо Клієнт невчасно або не в повному обсязі буде виконувати свої фінансові зобов'язання за Договором.

5.2. Обов'язки Компанії:

5.2.1. Забезпечити Клієнту можливість ознайомитися з Правилами перед укладенням Договору.

5.2.2. Надавати Клієнту Послуги за умови дотримання останнім положень цих Правил.

5.2.3. Повідомляти Клієнта про всі зміни умов Договору, шляхом публікації таких змін на офіційному сайті Компанії в порядку, визначеному Розділом 10 цих Правил.

5.2.4. Зберігати таємницю даних про Клієнта в межах, визначених чинним законодавством України та вказівками Клієнта.

5.2.5. Не надавати інформацію третім особам про місцезнаходження транспортного засобу без письмової згоди на те Клієнта, окрім осіб, які уповноважені Клієнтом (Довірені особи), а також у випадках, передбачених законодавством України.

5.2.6. При отриманні сигналу тривоги оповістити Клієнта або його Довірених осіб, у разі неможливості зв'язку з Клієнтом або його Довіреними особами, запустити Режим стеження, і відповідно з отриманою інформацією, прийняти рішення про оповіщення спеціальних служб

5.2.7. При надходженні від Клієнта повідомлення про викрадення / розкрадання транспортного засобу негайно запустити режим стеження Системи. Інформація про статус оперативно-розшукових заходів, у тому числі місце розташування транспортного засобу Клієнту не надається. Клієнт має право звернутися за отриманням інформації про стан викраденого транспортного засобу Клієнта в правоохоронні органи.

5.2.8. При настанні обставин, що перешкоджають Компанії виконувати свої зобов'язання за цим Договором і, Компанія зобов'язується передати всі права та обов'язки за цим Договором третій особі, повідомивши про це Клієнта згідно з п. 11.3 цих Правил.

5.3. Права Клієнта:

5.3.1. Користуватися Послугами, що надаються Компанією згідно з цими Правилами.

5.3.2. На захист персональних даних, іншої інформації з обмеженим доступом у порядку, встановленому законодавством України.

5.3.3. Достроково розірвати Договір на підставах та у порядку, визначеному цими, Правилами та чинним законодавством України.

5.4. Обов'язки Клієнта:

5.4.1. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати кошти Компанії за надання Послуг, згідно з обраним Клієнтом Пакетом послуг.

5.4.2. Використовувати Систему відповідно до її технічного призначення та згідно інформації,  з експлуатації, що міститься в посібнику з експлуатації.

5.4.3. При контактах зі співробітниками Компанії чітко дотримуватися порядку ідентифікації Клієнта, який передбачає наступне: а) назвати прізвище, ім'я та по батькові власника Договору; б) надати необхідну інформацію для перевірки ідентифікації Клієнта; в) відповісти на контрольні питання.

5.4.4. Негайно повідомляти Компанію про всі виявлені несправності та збої в роботі Системи, що сталися при ДТП, спробах викрадення транспортного засобу і втраті додаткових елементів Системи (мітка), що здійснюють постановку і зняття Системи з режиму охорони.

5.4.5. У разі настання критичної події, на вимогу Компанії надати транспортний засіб для діагностики Системи в сервісний центр офіційного дилера Porsche протягом доби, якщо транспортний засіб знаходиться в Києві або Київській області або в зазначений співробітником Компанії регіональний сервісний центр офіційного дилера Porsche протягом 3-х діб, якщо транспортний засіб знаходиться за межами Київської області.

5.4.6. Здійснювати технічне обслуговування (діагностику) Системи на сервісному центрі офіційного дилера Porsche відповідно до умов гарантійного обслуговування.

5.4.7. Клієнт зобов'язується не модифікувати, не розкривати Систему, не демонтувати Систему з транспортного засобу, як і не приєднувати до Системи інші пристрої або використовувати Систему в інших цілях, не обумовлених у цьому Договорі.

5.4.8. Надавати в Анкеті-заяві повну і достовірну інформацію про Клієнта, його Довірених осіб та транспортний засіб.

5.4.9. У разі зміни контрольних питань і відповідей, анкетних даних, зазначених в Анкеті-заяві, негайно надати їх Компанії в простій письмовій формі. Ці зміни набирають чинності з моменту їх реєстрації Компанією.

5.4.10. Забезпечити конфіденційність відомостей, зазначених в Анкеті-заяві. Компанія звільняється від відповідальності у разі недотримання Клієнтом зобов’язань щодо збереження вище перерахованих даних в таємниці і за користування цими даними сторонніми особами.

5.4.11. Не передавати третім особам права та обов'язки за цим Договором без письмового повідомлення Компанії.

5.4.12. У випадку продажу, здавання в оренду або передачі транспортного засобу за дорученням третій особі, повідомити йому, що на транспортному засобі встановлена​ Система, при цьому письмово повідомити Компанію про факт продажу або передачі транспортного засобу.

5.4.13. Клієнт зобов'язаний повідомити всіх осіб, яким він довірив управління транспортним засобом, про встановлену на ньому Систему і про умови цього Договору.

5.4.14. При настанні обставин, що перешкоджають Компанії виконувати свої зобов'язання за цим Договором, Клієнт доручає Компанії поступитися (передати) всі права та обов'язки за цим Договором третій особі, повідомивши про це Клієнта згідно з п. 11.3. цих Правил.

6. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

6.1. Розрахунки за надані Послуги здійснюються у відповідності з обраним Клієнтом Пакетом послуг під час укладення Договору.

6.2. Розрахунковим періодом за Послуги є календарний рік. Клієнт здійснює оплату із прізвища власника Договору. Обов'язок по оплаті вважається виконаним Клієнтом з дня надходження відповідних сум на розрахунковий рахунок Компанії.

6.3. Клієнти-нерезиденти зобов'язані здійснювати розрахунки тільки в безготівковій формі через банківські рахунки в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.4. При укладенні Договору Клієнт отримує рахунок на оплату згідно з обраним Пакетом послуг. Перший рахунок повинен бути сплачений протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати укладення цього Договору шляхом безготівкового банківського переказу. У разі неотримання авансової плати згідно обраного Пакету послуг протягом 10 (десяти) календарних днів після укладення Договору, Компанія має право вважати, що Договір не набрав чинності.

6.5. У подальшому Клієнт зобов'язаний сплачувати за Послуги у розмірі, що передбачений діючим Тарифом, шляхом внесення коштів на рахунок Компанії не пізніше ніж  за 5 (п’ять) календарних днів до початку дії нового Розрахункового періоду.

6.6. У випадку несплати або несвоєчасної сплати Клієнтом рахунків за Послуги, Компанія має право призупинити надання Послуг Клієнту. Повторне підключення до Послуг здійснюється за умови здійснення Клієнтом відповідного платежу згідно з цими Правилами.

6.7. У випадку відмови Клієнта від Послуг, сплачена плата за Послуги в поточному Розрахунковому періоді не повертається Клієнту. Якщо на момент розірвання договірних відносин Клієнтом сплачені кошти за наступні Розрахункові періоди, то залишок коштів за Послуги, що фактично не були надані в наступному Розрахунковому періоді не повертаються Клієнту.

6.8. Компанія зобов'язується разом з рахунками направляти Клієнту акти про надані послуги  в Розрахунковому періоді.

6.9. Компанія має право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг. Інформація про вартість Послуг доводиться до відома Клієнта шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному сайті. Перед здійсненням оплати Послуг на наступний Розрахунковий період, Клієнт зобов'язаний ознайомитися з умовами їх надання та вартістю. У разі, якщо Клієнт здійснив попередню оплату за Послуги, розмір щомісячної плати за Послуги за цей період не підлягає зміні.

6.10. Здійсненням оплати Клієнт підтверджує, що ознайомився з діючими Тарифами, переліком Послуг, що входять в певний Пакет послуг і дає свою згоду на продовження договірних відносин з Компанією на умовах, які встановлені діючими Правилами на момент здійснення оплати. Користування Клієнтом Послугами і оплата Клієнтом Послуг після опублікування Компанією нової вартості Послуг є безспірним фактом безумовного прийняття Клієнтом внесених Компанією змін.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Компанія не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку:

7.1.1. Несправності та/або відключення Клієнтом або третіми особами Системи, встановленої на транспортному засобі.

7.1.2. Зриву роботи мережі GSM, перебоїв у роботі супутників, що входять в структуру GPS, виникненні радіоперешкод.

7.1.3. Невиконання Клієнтом своїх обов'язків, зазначених у п. 5.4 цих Правил.

7.2. Клієнт підтверджує, що, він отримав роз'яснення та згоден з тим, що:

7.2.1. Робота Системи залежить від ряду чинників, що знаходяться поза контролем Компанії.

7.2.2. Надані Клієнту Послуги можуть в силу природних умов поширення радіохвиль погіршуватися, перериватися або супроводжуватися перешкодами поблизу будівель, в тунелях, в підвалах та інших підземних спорудах, а також через локальні особливості рельєфу і забудови, метеорологічних умов та інших причин. Рекомендується, в зимовий час, при температурному режимі експлуатації транспортному засобі нижче - 20 ° С, гаражне зберігання транспортного засобу.

7.2.3. Надані Клієнту Послуги залежать від обладнання та якості роботи операторів мобільного зв'язку, що надають послуги мобільного зв'язку, телефонної мережі загального користування, міжнародного та міжміського зв'язку.

7.2.4. Оперативність надання Послуг обумовлена ​​справністю мережі Інтернет, безперебійною роботою штучних супутників Землі, що входять в систему GPS, за допомогою якої здійснюється визначення місця розташування транспортного засобу на території.

7.2.5. Викрадення або пошкодження транспортного засобу не є приводом для відшкодування Компанією збитку Клієнту та/або третім особам.

7.2.6. Компанія не відповідає перед Клієнтом або будь-якої третьою стороною за збитки, у тому числі прямий та/або непрямий, специфічний і супутній збиток, упущену вигоду у зв'язку з виконанням цього Договору або використанням Системи в цілому.

7.3. Можливі збої і перерви в обслуговуванні не є підставою для відмови від оплати Послуг, інших платежів, передбачених цим Договором, якщо перерва в обслуговуванні не перевищує 6-ти (шести) годин на добу і не більше 4-х разів протягом календарного місяця.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору внаслідок обставин, надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити або запобігти.

8.2. При настанні обставин, зазначених у п. 8.1, кожна сторона повинна без зволікання сповістити про них письмово іншу сторону. Повідомлення має містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і, по можливості, що дають оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором.

8.3. Якщо форс-мажор викликає суттєве порушення або невиконання зобов'язань за цим Договором протягом 10 днів, кожна Сторона має право припинити дію цього Договору, попередньо повідомивши про свій намір у письмовій формі іншу Сторону.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Умови цього Договору конфіденційні і не підлягають розголошенню.

9.2. Компанія бере на себе зобов'язання не розкривати стороннім особам передану Клієнтом інформацію, а також будь-які дані, одержані Компанією під час надання Послуг, за винятком тих випадків, коли це буде потрібно в силу чинного законодавства України.

9.3. Клієнт  фізична особа висловлює свою згоду Компанії, на обробку своїх персональних даних, що вказані в Анкеті-заяві, так і тих, що стануть відомі Компанії під час надання Послуг, в тому числі на передачу персональних даних третім особам, в тому числі іноземних суб’єктів відносин, пов’язаних з персональними даними, з метою виконання вимог законодавства України, договору про надання Послуг, забезпечення реалізації податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, реклами, маркетингових досліджень, оцінки якості Послуг. Зберігання персональних даних Клієнта здійснюється Компанією на паперових та електронних носіях. Обробка здійснюється з використанням засобів автоматизації.

9.4. Компанія має право на передачу персональних даних Клієнта розпорядникам баз персональних даних Компанії, а також третім особам, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів суб'єкта персональних даних або інших осіб, без додаткового повідомлення суб'єкта персональних даних.

9.5. Клієнт згоден на передачу його персональних даних на обробку третій особі - оператору обробки персональних даних з метою надання індивідуального сервісу: інформування про поточні акції, продукти, послуги Компанії, персоналізованих поздоровлень зі святами. Способи інформування: SMS-оповіщення, поштовий лист, голосове повідомлення, повідомлення по електронній пошті.

9.6. Термін дії згоди на обробку персональних даних і термін обробки персональних даних настає з дати підписання цього Договору і також діє протягом 3 (трьох) років після дати його розірвання.

9.7. З метою недопущення протиправних дій щодо транспортного засобу та його власника, Клієнт доручає Компанії або співробітнику Компанії, що діє від імені Компанії, виступати від його імені в якості законного представника власника транспортного засобу, включаючи право звернення до спеціальних служб та повідомлення їх про будь-які  сигнали тривоги від Системи на власний розсуд Компанії.

9.8. Передача інформації співробітникам Компанії, а так само третій стороні, що діє від її імені, що стосується призупинення надання Послуг за цим Договором, розірвання Договору, виникнення заборгованості у Клієнта, факту укладення Договору та розрахунків за Договором, комплектації Системи, встановленої на транспортному засобі Клієнта, не є порушенням розділу 9 цього Договору.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН

10.1. Внесення змін до Правил відбувається шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному сайті www.benishgps.com, не пізніше ніж за 7 днів до застосування таких змін.

10.2. Продовження користування Клієнтом Послугами після дати публікації змінених  Правил на Офіційному сайті, є фактом надання Клієнтом згоди та його повне та безумовне прийняття (акцепт) зміненої редакції Правил надання послуг користувачам Системи Porsche Vehicle Tracking System.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Договір набуває чинності з моменту здійснення Клієнтом акцепту оферти і діє до його розірвання однією із Сторін з підстав, передбачених цим Договором. Дія Договору автоматично пролонгується на наступний Розрахунковий період надання Послуг, якщо Клієнт не використав свої права, передбачені в п.11.2. цього Договору.

11.2. Клієнт має право розірвати цей Договір, письмово попередивши про це Компанію не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання цього Договору.

11.3. Клієнту надається можливість отримання клієнтської кореспонденції, а також документів, зазначених у розділі 6 цього Договору, по телекомунікаційних каналах зв'язку. Вказівкою в Анкеті-заяві Клієнта електронної адреси, контактного номеру телефону, Клієнт підтверджує свою згоду на передачу кореспонденції через відкриті канали зв'язку.

11.4. Факт підписання Клієнтом Анкети-заяви свідчить про те, що Клієнт ознайомився з Тарифами, Правилами, Керівництвом з експлуатації Системи та згоден з ними.

11.5. Клієнт не заперечує, що Компанія має право проводити запис з архівацією (збереженням) усіх телефонних розмов і повідомлень, що надійшли до Диспетчерського центру Компанії, Центру клієнтської та дилерської підтримки Компанії, чи були здійснені Компанією.

11.6. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами, будуть вирішуватися шляхом переговорів. При не врегулюванні в процесі переговорів спірних питань, спори вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.7. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.8. З питань надання послуг Клієнт може звернутися до Центру клієнтської та дилерської підтримки за телефоном +380 44 490 66 01 та до Диспетчерського центру за телефоном +380 44 490 66 02.

(5 votes, average: 0 out of 5)