ПРАВИЛА BENISH GUARD 
 BENISH GPS 

Правила Benish Guard

ЗАВАНТАЖИТИ ДОГОВІР

м. Київ  01 вересня 2019 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС» (надалі за текстом - Компанія), керуючись чинним законодавством України,пропонує можливість отримувати послуги користувачам Системи Benish Guard (надалі за текстом - Послуги), у зв’язку із чим публікує Правила надання послуг користувачам Системи Benish Guard. Наведені нижче Правила, відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України є публічною пропозицією (офертою), що адресована невизначеному колу осіб та має силу договору (надалі за текстом – Правила та/або Договір).

1. ТЕРМІНИ

1.1. Для цілей, передбачених цими Правилами, використовуються наступні терміни і їх визначення:

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Клієнтом оферти (пропозиції Компанії укласти Договір на запропонованих умовах), шляхом підписання Клієнтом Анкети-заяви про приєднання до Правил надання послуг користувачам Системи Benish Guard, з метою отримання Послуг на викладених у цьому Договорі умовах.

Активний стан - статус справної Системи Benish Guard, коли включені передбачені конфігурацією Системи Benish Guard функції.

Активація Системи Benish Guard і Клієнта - необхідна операція, що включає в себе:

 • програмування Системи і переведення її в активний стан;
 • реєстрацію в ліцензійному програмному забезпеченні Компанії даних про Транспортний засіб та особистих даних Клієнта, зазначених в Анкеті-заяві Клієнта;
 • повідомленні Клієнтом при першому його контакті з Диспетчерським центром персонального коду, слова-паролю, слова-паніки.

Анкета-заява про приєднання до Правил надання послуг користувачам Системи Benish Guard (Анкета-заява) – звернення Клієнта до Компанії про надання Послуг на умовах, визначених цими Правилами, що містить персональні дані Клієнта, інформацію про Транспортний засіб та іншу інформацію, необхідну Компанії для виконання умов Договору.

Веб-додаток Benish Guard Online – веб-додаток для віддаленого доступу до інформації про стан Системи Benish Guard та Транспортного засобу.

Диспетчерський центр – структурний підрозділ Компанії, що працює 24 години на добу 7 днів на тиждень 365 (366) днів на рік і здійснює прийом, передачу, запис і архівацію (збереження) повідомлень, а також інформує Клієнта або спеціальні служби в залежності від характеру отриманих повідомлень на умовах цього Договору.

Довірена особа - третя особа, яка має рівні з Клієнтом права на отримання Послуг, передбачених Договором та обраним Клієнтом Пакетом послуг, за умови її ідентифікації по cлову-паролю.

Додаткові послуги – сервіси, що надаються Компанією на замовлення Клієнта додатково до Послуг, передбачених діючим Пакетом послуг для Клієнта на платній основі згідно з чинними Тарифами.

Інструкція користувача - брошура, що містить клієнтську документацію, інформацію з експлуатації Системи Benish Guard, що видається Клієнту та є невід’ємною частиною Договору.

Інформація – відомості (повідомлення) про місцезнаходження Транспортного засобу Клієнта, про незаконне заволодіння Транспортним засобом, а також інші відомості в залежності від домовленостей між Компанією та Клієнтом.

Компанія - ТОВ «БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС», що є юридичною особою, створеною згідно із законодавством України, що здійснює діяльність з метою надання клієнтам Послуг.

Клієнт – фізична особа або юридична особа, користувач Системи Benish Guard, що приєднався до цього Договору.

Ліцензійне програмне забезпечення - комплекс спеціалізованих програм для електронних обчислювальних машин, призначений для надання користувачам ліцензійного програмного забезпечення можливостей отримувати, обробляти і використовувати інформацію про місцезнаходження Транспортного засобу і поточний стан окремих елементів Транспортного засобу, здійснювати дистанційний контроль і управління станом окремих елементів Транспортного засобу, а також забезпечувати організацію охоронних і сервісних заходів, встановлених на серверній інфраструктурі Компанії.

Мобільний додаток Olympia Tracking - програмний додаток для мобільних телефонів (смартфонів), який розроблено в якості доповнення до веб-додатку Benish Guard Online і дозволяє Клієнту стежити за Транспортним засобом і отримувати інформаційні повідомлення.

Оферта – пропозиція Компанії укласти Договір на запропонованих умовах, адресована невизначеному колу осіб.

Офіційний сайт - інтернет-ресурс Компанії з доменним ім’ям: https://benishgps.com.

Пакет послуг - комплекс інформаційних послуг, що надаються Клієнту відповідно до цих Правил.

Персональні дані Клієнта – сукупність відомостей про Клієнта, що необхідні для надання Послуг, за якими Клієнт може бути ідентифікований.

Персональний код – комбінація з чотирьох цифр, призначена для вимкнення режиму охорони шляхом її введення на клавіатурі, встановленої в салоні Транспортного засобу.

Плата за послуги/вартість Пакету послуг – фіксований платіж, який встановлюється Компанією для Клієнта за користування Послугами, згідно з обраним Клієнтом Пакетом послуг, що надаються Клієнту протягом Розрахункового періоду.

Послуги, що надаються користувачам Системи Benish Guard (Послуги) - послуги, що надаються Клієнту в межах обраного ним Пакету послуг.

Правила надання послуг користувачам Системи Benish Guard (Правила) - розміщена на Офіційному сайті Компанії публічна оферта, що є договором на надання послуг та містить усі істотні умови такого договору, зокрема: перелік та умови надання послуг, вартість послуг та порядок розрахунків, права та обов’язки Сторін.

Рахунок – розрахунковий документ, де зазначено суму платежу за Послуги в рамках Пакету послуг згідно з діючими Тарифами Компанії.Розрахунковий період надання послуг (Розрахунковий період) - 1 (один) календарний місяць.

Сигнал тривоги - інформація, передана Системою Benish Guard в Ліцензійне програмне забезпечення, що вказує про порушення штатного режиму роботи Системи Benish Guard та може розцінюватися як загроза Транспортному засобу або водію.

Система Benish Guard (Система) - супутниковий протиугінний комплекс, що складається з обладнання та інших протиугінних пристроїв, залежно від комплектації, що дозволяє отримувати інформацію про місцезнаходження Транспортного засобу і поточний стан окремих елементів Транспортного засобу, а також здійснювати дистанційний контроль і управління станом окремих елементів Транспортного засобу.

Слово-пароль – персональне слово, що використовуються для ідентифікації Клієнта в процесі надання Послуг.

Слово-паніка - персональне слово, що підтверджує диспетчеру Компанії критичність позаштатної ситуації, про яку повідомив Клієнт, натиснувши на тривожну кнопку, встановлену в салоні Транспортного засобу.

Спеціальні служби – відповідні підрозділи Національної поліції України, а також інші організації, з якими може взаємодіяти Компанія під час виконання Договору.

Транспортний засіб - транспортний засіб, на якому встановлена Система, і дані про який внесені в Анкету-заяву.

1.2. Всі інші питання, які випливають з відносин між Компанією та Клієнтом і не врегульовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

2. ПРЕДМЕТ І СКЛАД ДОГОВОРУ

2.1. Компанія надає комплекс інформаційних послуг користувачам Системи Benish Guard:

 • передача Інформації про Транспортний засіб Клієнту та у відповідні підрозділи Національної поліції України з метою попередження незаконного заволодіння транспортним засобом;
 • надання Клієнту веб-доступу до інформації щодо Транспортного засобу (Benish Guard Online, Olympia Tracking);
 • надання інформації Замовнику про місцезнаходження Транспортного засобу за його запитом;- послуги, що додатково надаються Клієнту згідно обраного ним Пакету послуг.

2.2. Невід’ємними частинами цього Договору є: Анкета-заява Клієнта про приєднання до Послуг, Тарифи, Інструкція користувача.

3. ЗОНА ОБСЛУГОВУВАННЯ

3.1. Послуги надаються Клієнту 24 години на добу 7 днів на тиждень 365 (366) днів на рік, включаючи загальнодержавні святкові дні, на території України (крім території Автономної Республіки Крим, а також територій на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження на момент надання послуг Клієнту).

3.2. У випадку вивозу Клієнтом Транспортного засобу за межі території України, Компанія надає Клієнту послуги з передачі Інформації про ризик незаконного заволодіння Транспортним засобом, але не бере на себе зобов'язання з передачі Інформації до відповідних підрозділів Національної поліції України та служби національної поліції тієї держави, в якій перебуває Транспортний засіб Клієнта. Перелік країн, у яких Компанія надає Послуги, передбачені пунктом 3.2. цих Правил, наведені на Офіційному сайті Компанії.

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГ

4.1. Договір про надання послуг між Клієнтом і Компанією укладається шляхом акцептування оферти Компанії. Сторони домовилися, що підписання Клієнтом Анкети-заяви про приєднання до Правил надання послуг користувачам Системи Benish Guard (надалі – Анкети-заяви) в присутності працівника Компанії за формою наведеною на Офіційному сайті є повним, беззаперечним і явно вираженим Акцептом Клієнтом дійсної оферти Компанії. Акцепт свідчить про те, що Клієнт отримав інформацію про Послуги, ознайомлений з цими Правилами, Тарифами, вони йому зрозумілі і він зобов’язується їх виконувати.

4.2. Анкета-заява містить відомості про особу Клієнта та Транспортний засіб щодо якого надаватимуться Послуги та є невід’ємною частиною Договору.

4.3. Під час підписання Анкети-заяви Клієнт повинен надати Компанії наступні документи та відомості:

4.3.1. Якщо Клієнт є фізичною особою – резидентом:

 • діючий паспорт громадянина України;
 • документи, що підтверджують право власності/володіння на Транспортний засіб Клієнта;
 • поштову адресу для отримання кореспонденції;
 • відомості про контактний телефон;- контактну електронну адресу;
 • відомості про Довірених осіб Клієнта (ПІБ та номер телефону).

4.3.2. Якщо Клієнт є фізичною особою – нерезидентом:

 • діючий паспорт громадянина іноземної держави;
 • посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні (за наявності);
 • документи, що підтверджують право власності/володіння на транспортний засіб Клієнта;
 • поштову адресу для отримання кореспонденції;
 • відомості про контактний телефон;
 • контактну електронну адресу;
 • відомості про Довірених осіб Клієнта (ПІБ та номер телефону).

4.3.3. Якщо Клієнт є юридичною особою-резидентом:

 • документи, що надають повноваження на підписання договору від імені юридичної особи (паспорт, у разі якщо Договір підписується керівником юридичної особи або довіреність, видана керівником юридичної особи, де зазначається право особи на укладення Договору про надання послуг, паспорт такої особи;
 • документи, що підтверджують право власності/володіння на Транспортний засіб Клієнта;- поштову адресу для отримання кореспонденції;
 • відомості про контактний телефон;
 • контактну електронну адресу;
 • відомості про Довірених осіб (ПІБ та номер телефону).

4.3.4. Якщо Клієнт є юридичною особою – нерезидентом: договір про надання послуг з іноземними юридичними особами може укладатись тільки при наявності у них в Україні офіційного представництва або дочірнього підприємства. Представництво (дочірнє підприємство) повинно надати свої установчі та реєстраційні документи. Закордонні дипломатичні представництва (посольства, консульства), представництва міжнародних організацій, які мають дипломатичний статус надають копію листа про акредитацію в Міністерстві закордонних справ України та документ, що посвідчує повноваження особи на укладання Договору;

Додатково таким Клієнтом надаються:- документи, що надають повноваження на підписання договору від імені юридичної особи (паспорт, у разі якщо Договір підписується керівником юридичної особи або довіреність, видана керівником юридичної особи, де зазначається право особи на укладення Договору про надання послуг, паспорт такої особи;

 • документи, що підтверджують право власності/володіння на Транспортний засіб Клієнта;- поштову адресу для отримання кореспонденції;
 • відомості про контактний телефон;
 • контактну електронну адресу;
 • відомості про Довірених осіб (ПІБ та номер телефону).

4.4. Сторони домовилися, що всі документи та відомості визначені цими Правилами є обов’язковими. Ненадання таких документів та відомостей, а також надання їх не в повному обсязі або невірне їх надання з вини Клієнта тягне за собою відмову у наданні Компанією Послуг, передбачених цими Правилами. Клієнт підтверджує і гарантує, що він є законним власником Транспортного засобу або розпоряджається Транспортним засобом на законних підставах.

4.5. На підтвердження укладення Договору Клієнту видається його примірник Анкети-заяви з відміткою уповноваженого працівника Компанії. Також Договір між Клієнтом і Компанією може укладатися шляхом складання документа підписаного обома Сторонами у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. Такий документ міститиме усі істотні умови надання Послуг, викладені в цих Правилах і матиме силу Договору.

4.6. Підключення до Послуг можливе за умови наявності встановленого обладнання на Транспортному засобі Клієнта, що відповідає за надання Послуг. Комплект обладнання Системи Benish Guard замовляється Клієнтом залежно від обраного ним Пакету послуг окремо та оплачується Клієнтом відповідно до чинних у Компанії розцінок на обладнання.

4.7. Обладнання Системи може бути встановлено Сервісним центром Компанії або офіційним дилером, який обслуговує Транспортний засіб Клієнта.

4.8. Послуги надаються Клієнту за наступних умов:

 • наявності працездатного обладнання на транспортному засобі Клієнта, що відповідає за надання Послуг;
 • підписання Клієнтом Анкети-заяви;- перевірки Компанією відомостей від Клієнта, що необхідні для надання Послуг;
 • активації Системи і Клієнта;
 • здійснення Клієнтом попередньої оплати за Послуги на умовах Розділу 6 цих Правил.

4.9. При укладенні Договору Клієнт має право обрати і замовити один із запропонованих Компанією Пакетів послуг. Перелік затверджених Пакетів послуг та обсяг послуг, що надаються в межах кожного Пакету послуг визначено на Офіційному сайті Компанії.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Права Компанії:

5.1.1. Перевіряти наданi Клієнтом документи та відомості вказані у цих Правилах, а також виконання Клієнтом умов Договору.

5.1.2. Призупинити надання Послуг Клієнту, якщо Клієнт невчасно або не в повному обсязі буде виконувати свої зобов'язання за Договором.

5.2. Обов'язки Компанії:

5.2.1. Забезпечити Клієнту можливість ознайомитися з Правилами перед укладенням Договору.5.2.2. Надавати Клієнту Послуги за умови дотримання останнім положень цих Правил.

5.2.3. Повідомляти Клієнта про всі зміни умов Договору, шляхом публікації таких змін на Офіційному сайті Компанії в порядку, визначеному Розділом 10 цих Правил.

5.2.4. Зберігати таємницю даних про Клієнта в межах, визначених чинним законодавством України та вказівками Клієнта.

5.2.5. Не надавати інформацію третім особам про місцезнаходження Транспортного засобу без письмової згоди на те Клієнта, окрім осіб, які уповноважені Клієнтом (Довірені особи).

5.2.6. При отриманні сигналу тривоги від Системи, оповістити Клієнта або його Довірених осіб; у разі неможливості зв'язку з Клієнтом або його Довіреними особами, відповідно з отриманою інформацією, прийняти рішення про оповіщення спеціальних служб.

5.2.7. Зберігати протягом трьох місяців інформацію щодо транспортного засобу Клієнта, отриману від Системи.

5.3. Права Клієнта:

5.3.1. Користуватися Послугами, що надаються Компанією згідно з цими Правилами.

5.3.2. На захист персональних даних, іншої інформації з обмеженим доступом у порядку, встановленому законодавством України.

5.3.3. Достроково розірвати Договір на підставах та у порядку, визначеному цими Правилами та чинним законодавством України.5.4. Обов'язки Клієнта:5.4.1. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати кошти за Послуги, згідно з обраним Клієнтом Пакетом послуг, в порядку та на умовах встановлених цими Правилами.

5.4.2. Використовувати Систему відповідно до її технічного призначення та згідно інформації з експлуатації, що міститься в Інструкції користувача.

5.4.3. При контактах з Диспетчерським центром Компанії чітко дотримуватися порядку ідентифікації Клієнта, який передбачає наступне: назвати диспетчеру ПІБ Клієнта/Довіреної особи, державний номерний знак Транспортного засобу та Слово-пароль.

5.4.4. Негайно повідомляти Компанію про всі виявлені несправності та збої в роботі Системи, несправності, що сталися при ДТП, спробах викрадення Транспортного засобу і втраті додаткових елементів Системи, що здійснюють постановку і зняття Системи з режиму охорони.

5.4.5. Щорічно здійснювати технічне обслуговування (діагностику) Системи у Сервісному центрі Компанії.

5.4.6. Клієнт зобов'язується не модифікувати, не розкривати обладнання Системи, не демонтувати обладнання Системи з Транспортного засобу, як і не приєднувати до обладнання Системи інші пристрої або використовувати обладнання Системи в інших цілях, не обумовлених у цьому Договорі.

5.4.7. Надавати в Анкеті-заяві повну і достовірну інформацію про Клієнта, Довірених осіб та Транспортний засіб.

5.4.8. Інформувати Компанію про зміну відомостей щодо Транспортного засобу, Клієнта або його Довірених осіб, шляхом звернення Клієнта до Диспетчерського центру. Якщо Клієнт не повідомив Компанію про зазначені вище зміни, то передані Компанією повідомлення і документи вважаються отриманими Клієнтом. Компанія передає інформацію до відповідних підрозділів Національної поліції України, у зв'язку з незаконним заволодінням Транспортним засобом, виходячи з наявних у Компанії останніх відомостей про Клієнта Відповідальність за несвоєчасне і неповне інформування Компанією про зміну зазначених вище даних несе Клієнт.

5.4.9. Забезпечити конфіденційність відомостей, що підтверджують право Клієнта та його Довірених осіб на користування та керування Системою. Компанія звільняється від відповідальності у разі недотримання Клієнтом та/або його Довіреними особами зобов’язань щодо збереження вище перерахованих даних в таємниці і за користування цими даними сторонніми особами.

5.4.10. Не передавати третім особам права та обов'язки за цим Договором без письмового повідомлення Компанії.

5.4.11. Повідомити всіх осіб, яким він довірив управління Транспортним засобом, про встановлену на ньому Систему і про умови цього Договору.

5.4.12. Якщо Клієнт виявив бажання отримувати Послуги за межами території України у випадку вивезення Транспортного засобу за межі території України, то він зобов’язаний проінформувати Компанію про цей факт не пізніше, ніж за 3 (три) робочі дні до моменту, коли Транспортний засіб перетне кордон з сусідньою державою, шляхом здійснення телефонного дзвінка до Диспетчерського центру Компанії (при цьому ідентифікація Клієнта здійснюється в порядку, передбаченому підпунктом 5.4.3. пункту5.4. Правил) та сплатити плату за отримання Послуг за межами території України, в порядку, розмірі та на умовах передбачених Правилами та Тарифами.

5.4.13. При настанні обставин, що перешкоджають Компанії виконувати свої зобов'язання за цим Договором, Клієнт доручає Компанії поступитися (передати) всі права та обов'язки за цим Договором третій особі, повідомивши про це Клієнта згідно цих Правил.

5.4.14. У випадку передачі права володіння на Транспортний засіб іншій особі, негайно повідомити про це Компанію та подати заяву на припинення надання послуг, за формою наданою Компанією.

6. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

6.1. Розрахунки за надані Послуги здійснюються у відповідності з обраним Клієнтом Пакетом послуг під час укладення Договору. Вартість Пакету послуг вказана в чинних Тарифах Компанії, що є невід’ємною частиною цього Договору.

6.2. До підключення до Послуг Клієнт зобов’язаний внести плату за Послуги не менше, ніж за 6 місяців одним платежем у розмірі, що передбачений діючими Тарифами, згідно обраного Клієнтом Пакету послуг. Перший рахунок повинен бути сплачений Клієнтом протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати підписання Анкети-заяви шляхом безготівкового банківського переказу. У разі неотримання авансової плати згідно обраного Пакету послуг протягом 10 (десяти) календарних днів після укладення Договору, Компанія має право вважати, що Договір не набрав чинності.

6.3. У подальшому Клієнт зобов'язаний сплачувати кошти за Послуги у розмірі, що передбачений діючими Тарифами, згідно обраного Клієнтом Пакету послуг, шляхом внесення коштів на поточний рахунок Компанії не пізніше, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до початку дії нового Розрахункового періоду на підставі виставленого Компанією рахунку чи без такого. За згодою Сторін, Компанія може виставляти рахунки на оплату Послуг на більший проміжок часу, ніж один місяць. Реквізити Компанії, на які Клієнт зобов’язаний здійснити оплату Послуг містяться в Анкеті-заяві.

6.4. З метою отримання Клієнтом Послуг за межами території України, що передбачені пунктом 3.2. цих Правил, Клієнт зобов’язаний здійснити попередню плату за такі послуги, на підставі виставленого Компанією рахунку, шляхом внесення коштів на поточний рахунок Компанії, не пізніше останнього банківського дня, перед вивозом Клієнтом Транспортного засобу за межі території України.

6.5. Додаткові послуги, що не входять до Пакету послуг, обраного Клієнтом, сплачуються останнім на підставі виставлених Компанією рахунків протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Клієнтом такого рахунку.

6.6. У випадку несплати або несвоєчасної сплати Клієнтом рахунків за Послуги та/або Додаткові послуги, Компанія має право призупинити надання Послуг Клієнту. Повторне підключення до Послуг здійснюється за умови здійснення Клієнтом відповідного платежу згідно з цими Правилами.

6.7. У випадку відмови Клієнта від Послуг, сплачена плата за Послуги в поточному Розрахунковому періоді не повертається Клієнту. Якщо на момент розірвання договірних відносин Клієнтом сплачені кошти за наступні Розрахункові періоди, то залишок коштів за Послуги, що фактично не були надані в наступному Розрахунковому періоді повертаються Клієнту за його письмовим зверненням, протягом 30 (тридцять) календарних днів, з дня отримання Компанією такого звернення.

6.8. Компанія зобов'язується разом з рахунками направляти юридичним особам акти про надані послуги в Розрахунковому періоді.

6.9. Компанія має право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг. Інформація про нову вартість Послуг доводиться до відома Клієнта шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному сайті Компанії. Перед здійсненням оплати Послуг на наступний Розрахунковий період, Клієнт зобов'язаний ознайомитися з умовами їх надання та вартістю на Офіційному сайті Компанії. У разі, якщо Клієнт здійснив попередню оплату за Послуги, розмір щомісячної плати за Послуги за сплачений Розрахунковий період не підлягає зміні.

6.10. Здійсненням оплати Клієнт підтверджує, що ознайомився з діючими Тарифами, переліком Послуг, що входять в певний Пакет послуг і дає свою згоду на продовження договірних відносин з Компанією на умовах, які встановлені діючими Правилами на момент здійснення оплати. Користування Клієнтом Послугами і оплата Клієнтом Послуг після опублікування Компанією нової вартості Послуг є безспірним фактом безумовного прийняття Клієнтом внесених Компанією змін.

6.11. Клієнт за бажанням може змінити діючий Пакет послуг з початку дії нового Розрахункового періоду, при цьому сплативши кошти за перехід на обслуговування за новим Пакетом послуг згідно виставленого рахунку Компанією.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Компанія не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку:

7.1.1. Несправності та/або відключення Клієнтом або третіми особами обладнання Системи, встановленої на Транспортному засобі.

7.1.2. Зриву роботи мережі GSM, перебоїв у роботі супутників, що входять в структуру GPS, виникненні радіоперешкод.

7.1.3. Невиконання Клієнтом своїх обов'язків, визначених цими Правилами, в тому числі щодо сплати Послуг.

7.2. Клієнт підтверджує, що, він отримав роз'яснення та згоден з тим, що:

7.2.1. Робота обладнання Системи залежить від ряду чинників, що знаходяться поза контролем Компанії.

7.2.2. Надані Клієнту Послуги можуть в силу природних умов поширення радіохвиль погіршуватися, перериватися або супроводжуватися перешкодами поблизу будівель, в тунелях, в підвалах та інших підземних спорудах, а також через локальні особливості рельєфу і забудови, метеорологічних умов та інших причин. Рекомендується, в зимовий час, при температурному режимі експлуатації Транспортному засобі нижче - 20 ° С, гаражне зберігання Транспортного засобу.

7.2.3. Договір про надання послуг не містить жодних положень про гарантію з боку Компанії про те, що після сповіщення Компанією про протиправні дії щодо Транспортного засобу, відповідні підрозділи Національної поліції України будуть вживати будь-які заходи. Компанія не може нести відповідальність за будь-які дії або відсутність дій зі сторони відповідних підрозділів Національної поліції України.

7.2.4. Оперативність надання Послуг обумовлена справністю мережі Інтернет, безперебійною роботою штучних супутників Землі, що входять в систему GPS, за допомогою якої здійснюється визначення місця розташування Транспортного засобу на території, обладнання та якості роботи операторів мобільного зв'язку, що надають послуги мобільного зв'язку, телефонної мережі загального користування, міжнародного та міжміського зв'язку.

7.2.5. Компанія не бере на себе зобов'язання охороняти Транспортний засіб і не несе відповідальності за його збереження чи за збереження майна або речей, залишених в Транспортному засобі. Викрадення або пошкодження Транспортного засобу не можуть бути підставою для відшкодування Компанією завданих збитків Клієнту та/або третім особам.

7.3. Розмір відповідальності Компанії перед Клієнтом не може перевищувати розмір фактично оплачених Клієнтом Послуг у поточному календарному році. Розмір збитків Клієнта повинен бути реальним та документально підтвердженим.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору внаслідок обставин, надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити або запобігти.

8.2. При настанні обставин, зазначених у п. 8.1., кожна Сторона повинна без зволікання сповістити про них письмово іншу сторону. Повідомлення має містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і, по можливості, що дають оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором.

8.3. Якщо форс-мажор викликає суттєве порушення або невиконання зобов'язань за цим Договором протягом 10 днів, кожна Сторона має право припинити дію цього Договору, попередньо повідомивши про свій намір у письмовій формі іншу Сторону.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Умови цього Договору конфіденційні і не підлягають розголошенню, крім випадків передбачених законодавством України.

9.2. Компанія бере на себе зобов'язання не розкривати стороннім особам передану Клієнтом інформацію, а також будь-які дані, одержані Компанією під час надання Послуг, за винятком тих випадків, передбачених законодавством України.

9.3. Клієнт фізична особа висловлює свою згоду Компанії, на обробку своїх персональних даних, що вказані в Анкеті-заяві, так і тих, що стануть відомі Компанії під час надання Послуг, в тому числі на передачу персональних даних третім особам, в тому числі іноземних суб’єктів відносин, пов’язаних з персональними даними, з метою виконання вимог законодавства України, договору про надання Послуг, забезпечення реалізації податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, реклами, маркетингових досліджень, оцінки якості Послуг. Зберігання персональних даних Клієнта здійснюється Компанією на паперових та електронних носіях. Обробка здійснюється з використанням засобів автоматизації.

9.4. Компанія має право на передачу персональних даних Клієнта розпорядникам баз персональних даних Компанії, а також третім особам, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів суб'єкта персональних даних або інших осіб, без додаткового повідомлення суб'єкта персональних даних.

9.5. Клієнт згоден на передачу його персональних даних на обробку третій особі - оператору обробки персональних даних з метою надання індивідуального сервісу: інформування про поточні акції, продукти, послуги Компанії, персоналізованих поздоровлень зі святами. Способи інформування: SMS-оповіщення, поштовий лист, голосове повідомлення, повідомлення по електронній пошті.

9.6. Термін дії згоди на обробку персональних даних і термін обробки персональних даних настає з дати підписання цього Договору і також діє протягом 3 (трьох) років після дати його розірвання.

9.7. З метою недопущення протиправних дій щодо Транспортного засобу та його власника, Клієнт доручає Компанії або співробітнику Компанії, що діє від імені Компанії, виступати від його імені в якості законного представника власника Транспортного засобу, включаючи право звернення до спеціальних служб та повідомлення їх про будь-які сигнали тривоги від Системи на власний розсуд Компанії.

9.8. Передача інформації співробітникам Компанії, а так само третій стороні, що діє від її імені, що стосується призупинення надання Послуг за цим Договором, розірвання Договору, виникнення заборгованості у Клієнта, факту укладення Договору та розрахунків за Договором, комплектації Системи, встановленої на Транспортному засобі Клієнта, не є порушенням розділу 9 цього Договору.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН

10.1. Внесення змін до Правил відбувається шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному сайті Компанії www.benishgps.com, не пізніше ніж за 10 днів до застосування таких змін.

10.2. Продовження користування Клієнтом Послугами після дати публікації змінених Правил на Офіційному сайті, є фактом надання Клієнтом згоди та його повне та безумовне прийняття (акцепт) зміненої редакції Правил надання послуг користувачам Системи.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Договір набуває чинності з дати Активації Системи Benish Guard і Клієнта і діє протягом 12 календарних місяців. Після закінчення строку дії Договору, Клієнт має право його продовжити на такий же строк, здійснивши оплату Послуг, в порядку та вартістю, передбаченими Правилами, що діятимуть на дату продовження дії Договору. Умови надання Послуг у такому разі регламентуватимуться Правилами діючими на дату пролонгації Договору.

11.2. Клієнт має право розірвати цей Договір, письмово попередивши про це Компанію не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання цього Договору.

11.3. Клієнту надається можливість отримання клієнтської кореспонденції, а також документів, зазначених у розділі 6 цього Договору, за допомогою телекомунікаційних каналів зв'язку. Шляхом зазначення в Анкеті-заяві Клієнта електронної адреси, контактного номеру телефону, Клієнт підтверджує свою згоду на передачу кореспонденції через відкриті канали зв'язку.

11.4. Факт підписання Клієнтом Анкети-заяви свідчить про те, що Клієнт ознайомився з Тарифами, переліком Послуг, що входять до обраного ним Пакету послуг, Правилами, Інструкцією користувача та згоден з ними.

11.5. Клієнт не заперечує, що Компанія має право проводити запис з архівацією (збереженням) усіх телефонних розмов і повідомлень, що надійшли до Диспетчерського центру Компанії чи були здійснені Компанією.

11.6. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами, будуть вирішуватися шляхом переговорів. При не врегулюванні в процесі переговорів спірних питань, спори вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.7. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12. РЕКВІЗИТИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС»

Адреса:вул. Ярославська, 56 А, м. Київ, 04071

ЄДРПОУ 40926020, ІПН № 409260226569

Р/р 26005056229736 в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

м. Київ, МФО 380269

 

(6 votes, average: 0 out of 5)