AQROSƏNAYE KOMPLEKSLƏR ÜÇÜN HƏLLƏR 
 BENISH GPS 
HƏLLƏR

AQROSƏNAYE KOMPLEKSLƏR ÜÇÜN HƏLLƏR

Kənd təsərrüfatının indiki inkişaf pilləsində məhz elmi-texniki fəaliyyət ASK-da innovasiya proseslərinin real əsası ola bilər, həmin proseslər isə ASK-nin effektiv fəaliyyətini və kond təsərrüfatı məhsullarının rəqabətliliyini yüksəldir.

Burada həlledici rolu elmi-texniki proqress nəticələrinin istifadəsi oynayır, həmçinin, vəsitələrinvə istehsalatın təşkili formasının təkmilləşdirilməsi.

Kənd təsərrüfatı təşkilatlarında rəhbərlər çox vaxt əkin sahələrinin dəqiq ölçüsünü bilmirlər, və bununla əlaqədar, onlar traktor nə qədər yanacaq istifəda edə biləcəyi, nə qədər suvarma lazım olduğu, tarlanın hər ayrı bir sahəsində orta məhsuldarlığı, torpağın düzgün işlənməsi haqqında onların heç bir məlumatları yoxdur.

Bütün bu qarşılıqlı problemləri Siz xüsusi texniki avadanlıqların və GPS-texnologiyalar əsasında işlənmiş proqram avadanlıqlarının köməyi ilə həll edə bilərsiniz.

«BENISH AGRO» sistemi  kənd təsərrüfatı təşkilatının idarə edilməsi prosesinin tam kompleks avtomatlaşdırılmas üçün işlənib, o, aqrar texnologiyaların idarə ediməsini, şirkətin hərəkət edən texniki vasitələrinin monitorinqini GPS naviqasiya əsasında təmin edir.

Həmin sistemdən istifadə edərkən Siz aşağıdakı parametrlərə nəzarət edə bilərsini:

 • Texnikanızın on-line rejimində hərəkətini yoxlamaq;
 • Texnikanın hal-hazırdakı olduğu yeri haqqında operativ məlumatlar almaq;
 • Texnikanızın optimal hərəkətinin marşrutlarını hesablamaq;
 • Xəritəyə coğrafi zonaları cizmaq imkanı – tarlalat, tarlaların sahələri;
 • Yanacağın istifadə dərəcəsinə nəzarət etmək, yanacaqın avtomobilə doldurulmasına və avtomobildən boşaldılmasına nəzarət etmək;
 • Mühərriyin iş saatlarını dəqiq saymaq, həm avtomobil boş-boşuna duqduqda etdikdə, həm də hərəkət etdikdə;
 • Əkinti prosesini, becərmə, tarlada işlər və tarla sahələrində işləri yoxlamaq;
 • Tarlaların sahəsini ölçmək, kənd təsərrüfatı obyektlərinin hesabatını aparmaq;
 • Tarlaların xəritələrinin çap ediməsi imkanı;
 • Kənd təsərrüfatı texnikasına lazımi işləri tarlanın məhz bu sahəsində həyata keçirilməsi ilə bağlı tapşırıqları vermək (əkmək, cərgəarası alaqları etmək, qübrələri səpmək və s.);
 • Qoşulan avadanlıqların şinin təyin edilməsi (səpici maşın, kotan, karfot əkən maşın və s.);
 • Bunkerlərdə taxılın çəkisini yoxlamaq, həmçinin, döyülmüş və bunkerlərə boşaldılmış taxılın çəkisini yoxlamaq.

Aqrar sahədə kompleks həllərdən istifadə edən aqrosənaye şirkətlər:

Həmin həllik tərkibində aşağıdakı məhsullar istifadə olunur:
Nəqliyyat vasitələrinin peyk monitorinqi sistemi
BeniFone işçilərin peyk monitorinqi sistemi

(3 votes, average: 1 out of 5)